organic

เอ็นไซม์ธาตุอาหารพืช

เอ็นไซม์ธาตุอาหารพืช  

ได้จากการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ (Mixed Culture) จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะผลิตธาตุอาหารพืชได้ครบถ้วนโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืช ปลูกผัก

More