ข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ ที่เป็นประโยชน์

ลมปากไทยแลนด์4.0หรือจะสู้เทคโนโลยีเกษตรของแอฟริกา

เกษตรกรชิมลอง

งานนี้ผมว่าไทยแลนด์ 4.0 ต้องอับอายประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีความยากจนที่สุดในโลก แต่เขาก็พยายามที่จะเอาชนะความยากจนด้วยเทคโนโลยีเกษตรควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกษตรกรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด

ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมาภาพรวมความยากจนทั่วโลกลดลงจาก 40% เหลือ 20% ด้วยเทคโนโลยีเกษตรที่เจริญก้าวหน้า  แต่สำหรับประเทศในแถบแอฟริกาแล้วเปอร์เซ็นต์ความยากจนยังคงที่อยู่ที่ 40% เหมือนเดิม  พวกเขาต้องเผชิญกับความยากจนมาอย่างยาวนาน และในบรรดากลุ่มที่ยากจนเกินกว่าครึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อย

การปฏิวัติเขียวเพื่อเอาชนะความยากจน จึงเริ่มต้นด้วยโครงการ Mashambas Skyscrape เป็นการสร้างตึกระฟ้าแบบโมดูลาร์ เพื่อใช้เป็นฟาร์มขนาดย่อมสำหรับปลูกพืชผัก และเป็นที่อยู่อาศัยของเกษตรกรด้วย

โครงการนี้เน้นให้ความรู้เกษตรกรในด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองต้นทุนต่ำ  การจัดการเมล็ดพันธุ์ผัก  เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้และเอาชนะความจนได้อย่างยั่งยืน  

ในเมื่อประเทศที่ยากจนที่สุด ล้าหลังที่สุด ก้าวล้ำไทยแลนด์ 4.0 ไปแล้ว รู้ยังว่าเราควรทำอย่างไรดี

ที่มา : www.evovlo.us     www.mnn.com 

  

บทความที่เกี่ยวข้อง